Poštovné ZADARMO na všetky objednávky pri nákupe nad 40€

Ochrana osobných údajov

Tento ochrana osobných údajov obsahuje aplikované pravidlá ochrany a správy osobných údajov spoločnosti NOLIMIT GROUP Kft. (ďalej: Poskytovateľ Služby) na webovej stránke www.runwaywear.sk (ďalej: Webová Stránka). Poskytovateľ chráni a rešpektuje Vaších osobných údajov. Tento ochrana osobných údajov je formulovaná v súhlade so všeobecným nariadením Európskej únie o ochrane údajov a miestných legistlatív.

 1. Označenie Poskytovateľa služby (Správca údajov).

Meno: NOLIMIT GROUP Kft.

Sídlo: HU 1136 Budapest, Tátra utca 5/A. al. 2.                                         

​Mailová adresa: HU 1136 Budapest, Tátra utca 5/A. al. 2               

Telefonné číslo: +36204228643                         

Emailová adresa: info@runwaywear.sk                                

Daňové identifikačné číslo: HU26342542

Registračné číslo firmy: 01-09-325147          

Registrový súd: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Úrad na registráciu ochrany údajov: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

 

Poskytovateľ služby vedie činnosti služieb zákazníkom na nasledujúcej emailovej adrese: info@runwaywear.sk

Poskytovateľ je uvedené v týchto predpisoch ako správca údajov.

 

 1. Spracované údaje:

2.1. Osobné údaje

Počas objednávky na webovej stránke prosíme si zdieľať nižšie uvedené osobné údaje:

- Meno a priezvisko

- Fakturačná adresa (poštové smerovacie číslo, bydlisko, ulica, číslo domu, prípadne označenie budovy, poschodie, číslo dverí)

- Adresa dodania (poštové smerovacie číslo, bydlisko, ulica, číslo domu, prípadne označenie budovy, poschodie, číslo dverí)

- emailová adresa

- telefonné číslo

Okrem vyššie uvedeného – ak sa konáte v mene právnickej osoby alebo organizácie bez právnej subjektivity a musíte si ukázať aj daňové identifikačné číslo právnickej osoby alebo organizácie bez právnej subjektivity.

 

Ak osobné údaje nezodpovedajú skutočnosti (z dôvodu zjavnej chyby), a Poskytovateľ má osobné údaje zodpovedajúce skutočnosti k dispozícii Poskytovateľ opraví osobné údaje, a zároveň o tom informuje Dotknutú Osobu. Dotknutá Osoba bude  informovaná v forme zaslania emaila na e-mailovú adresu uvedenú pri objednávke.

 

2.2. Technické údaje a cookie

 

Systém počas svojej prevádzky eviduje údaje o počítači návštevníka Webovej Stránky, ktoré sú potrebné pre fungovanie Webovej Stránky. Tieto údaje sú automaticky zaznamenávané systémom na základe samostatného výpisu od Dotknutej Osoby. Tieto údaje sú prístupné iba Poskytovateľovi Služby.

Webová stránka odosiela cookies (malé súbory, ktoré umožňujú jedinečnú identifikáciu prehliadača) do počítača Dotknutej osoby. Externí poskytovatelia služieb používajú tieto súbory cookie na sledovanie činností vykonávaných v prehliadači dotknutej osoby, aby mohli neskôr pomocou týchto súborov cookie zobrazovať cielené reklamy zodpovedajúce ich záujmom.

Tieto súbory cookie poskytujú nasledujúci poskytovatelia služieb:

Názov: Google Inc.

Adresa: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Amerikai Egyesült Államok

Názov služby: služby Google Ads, Google Analytics

Zásady ochrany osobných údajov: https://policies.google.com/privacy

 

Názov: Facebook Ireland Ltd.

Adresa: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, D2 Dublin IRELAND

Názov služby: konverzné súbory cookie, remarketing

Zásady ochrany osobných údajov: https://www.facebook.com/privacy/explanation

 

Akceptovanie cookies je možné zakázať v prehliadačoch. Dotknutá Osoba môže nájsť vhodný popis v položke ponuky Pomocník bežne používaných prehliadačov. Viac informácií o používaní cookies.

 

 1. Princípy správy údajov:

3.1.   Osobné údaje Dotknutých osôb môžu byť pracúvané len na konkrétny účel, a to za účelom uplatnenia práva a splnenia povinnosti.

3.2.   Vo všetkých fázach správy údajov musí byť splnený účel správy údajov, zber a správa údajov musí byť spravodlivá a zákonná. Spracúvať možno len osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na realizáciu účelu správy údajov a vhodné na dosiahnutie účelu. Osobné údaje je možné spracúvať v rozsahu a po dobu nevyhnutnú na dosiahnutie cieľa.

 

3.3.   Počas spracovania údajov si osobné údaje zachovajú svoju kvalitu, pokiaľ bude možné obnoviť vzťah s Dotknutou Osobou. Spojenie s Kontaktom je možné obnoviť, ak má správca údajov technické podmienky potrebné na obnovenie.

 

3.4.   Pri správe údajov musí byť zabezpečená správnosť, úplnosť a v prípade potreby aktuálnosť údajov, ako aj to, aby bolo možné identifikovať Dotknutú osobu len po dobu nevyhnutnú na účely správy údajov.

 

3.5.   Poskytovateľ služieb zaisťuje bezpečnosť údajov, prijíma technické a organizačné opatrenia a stanovuje procesné pravidlá, ktoré sú potrebné na presadzovanie pravidiel ochrany údajov a dôvernosti. Poskytovateľ Služby používa primerané opatrenia na ochranu osobných údajov pred neoprávneným prístupom, zmenou, prenosom, zverejnením, vymazaním alebo zničením, ako aj pred náhodným zničením a poškodením, a tiež pred zneprístupnením v dôsledku zmien používanej technológie.

 

3.6.  Poskytovateľ služby nekontroluje jemu poskytnuté osobné údaje, za pravdivosť poskytnutých údajov zodpovedá výlučne osoba, ktorá ich poskytuje.

 

 1. Právny základ pre správu údajov:

4.1.   Právnym základom spracúvania osobných údajov je súhlas Dotknutej osoby, ktorým Dotknutá osoba dáva súhlas so spracúvaním údajov Poskytovateľom služby prijatím týchto Zásad ochrany osobných údajov počas objednávky.

 

4.2. Poskytovateľ služby spracúva niektoré osobné údaje v súlade so svojimi zákonnými povinnosťami. Pri vyhotovovaní faktúry a plnení účtovných povinností spracúva meno a fakturačnú adresu dotknutej osoby uvedením vo svojom účtovníctve.

 

 1. Účel správy údajov:

5.1. Účelom správy údajov je zabezpečiť poskytovanie služby ponúkanej Poskytovateľom služby na Webovej Stránke doručením objednaných produktov Užívateľovi, vystavením faktúry Užívateľovi, splnením objednávky a odoslaním newsletteru Užívateľovi na požiadanie…

 

 1. Spracovanie údajov:

6.1. Za účelom uvedeným v bode 5. k osobným údajom Dotknutej Osoby môžu pristupovať súčasní zamestnanci Poskytovateľa služby. Osobý údaje Dotknutej Osoby nesmú byť odovzdávané tretím osobám. Poskytovateľ Služby je oprávnený použiť na dosiahnutie svojich cieľov spracovateľa údajov, avšak za jeho činnosť nezodpovedá. Spracovanie údajov prebieha prostredníctvom  IT systému.

 

6.2. Použité dátové procesory:

Názov: Shopify International Limited

Adresa: 2nd Floor, 1-2 Victoria Buildings, Haddington Road, Dublin 4, D04 Xn32 D04 XN32

Činnosť: zaznamenávanie a odosielanie údajov Poskytovateľovi Služby počas poskytovania hostingových služieb.

 

Názov: GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o.

Adresa: 1039. 962 33 Budča. Slovenská Republika

Činnosť: dodanie objednaného produktu

 

Názov: KBOSS.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Adresa: 2000 Szentendre, Táltos utca 22. B. ép.

Činnosť: príprava faktúr

 

6.3. Poskytovateľ služby nesmie sprístupniť údaje Dotknutej Osoby verejnosti a nesmie ich poskytnúť tretím stranám okrem vyššie uvedených prevádzkovateľov údajov.

 

6.4. Počas používania Webovej Stránky Poskytovateľ Služieb nezodpovedá za obsah a prevádzku webových stránok externých poskytovateľov služieb umiestnených za hypertextovými odkazmi (odkazmi) na webové stránky externých poskytovateľov služieb.

 

 1. Doba trvania a spôsob nakladania s osobnými údajmi:

7.1. Nakladanie s osobnými údajmi od objednávky do 7.2. do skončenia lehôt uchovávania uvedených v bode 1, alebo - ak to umožňuje zákon - do vymazania údajov na žiadosť Dotknutej Osoby.

 

7.2. Doby uchovávania osobných údajov

7.2.1. Poskytovateľ Služby uchováva meno a priezvisko, fakturačnú adresu, dodaciu adresu, telefónne číslo a daňové číslo zaznamenané na účtovnom doklade po dobu 8 rokov, ako to vyžaduje § 169 ods. 2 zákona C z roku 2000 o účtovníctve o vedení účtovných dokladov. V prípade žiadosti Dotknutej soby o vymazanie údajov nie je možné (z dokladov) vymazať údaje zaznamenané na účtovných dokladoch.

 

Účtovné doklady:

 • faktúra,
 • potvrdenie o dokončení dodávky,
 • potvrdenie o príjmoch a výdavkoch,
 • zmluva.

 

7.2.2. Dotknutá osoba môže dať podnet na vymazanie svojich osobných údajov písomným vyhlásením (poštou alebo e-mailom).

 

7.3. Doba uchovávania technických údajov

Technické údaje sú uchovávané do doby zničenia cookies uložených v počítači Používateľa, po vymazaní cookies technické údaje nie sú dostupné poskytovateľom služieb, ktorí ich spracúvajú.

 

7.4. Počítačové systémy Poskytovateľa Služieb a iné miesta na ukladanie údajov sa nachádzajú v jeho sídle, u jeho spracovateľov údajov a na serveroch prevádzkovaných spoločnosťou Shopify International Limited.

Poskytovateľ Služby vyberá a prevádzkuje IT nástroje používané na správu osobných údajov pri poskytovaní služby tak, že spravované údaje sú:

 1. prístupné tým, ktorí sú na to oprávnení (dostupnosť);
 2. je zabezpečená jeho autenticita a autentifikácia (autentickosť správy údajov);
 3. je možné overiť jeho nemennosť (integrita údajov);
 4. chránené pred neoprávneným prístupom (dôvernosť údajov)

 

Poskytovateľ Služby zabezpečuje ochranu bezpečnosti správy údajov technickými, organizačnými a organizačnými opatreniami, ktoré poskytujú úroveň ochrany zodpovedajúcu rizikám spojeným so správou údajov. IT systém a sieť Poskytovateľa Služieb sú chránené pred počítačom podporovaným podvodom, špionážou, sabotážou, vandalizmom, požiarom a povodňami, ako aj počítačovými vírusmi, počítačovými prienikmi a útokmi odmietnutia služby. Operátor zaisťuje bezpečnosť pomocou ochranných postupov na úrovni servera a aplikácie. Bez ohľadu na protokol (e-mail, web, ftp, http atď.) sú elektronické správy prenášané na internete zraniteľné voči sieťovým hrozbám, ktoré vedú k nečestnej činnosti, zmluvným sporom alebo zverejneniu či úprave informácií. Na ochranu pred takýmito hrozbami prijíma Poskytovateľ Služby všetky potrebné opatrenia. Monitoruje systémy na zachytenie akýchkoľvek bezpečnostných nezrovnalostí a poskytuje dôkazy o akýchkoľvek bezpečnostných incidentoch. Monitorovanie systému navyše umožňuje aj kontrolu účinnosti použitých preventívnych opatrení.

 

 1. Práva užívateľa:

8.1. Na žiadosť Dotknutej osoby Poskytovateľ poskytne informácie o údajoch, ktoré spravuje alebo spracúva ním poverený spracovateľ údajov alebo ktorým disponuje ich zdroj, účel, právny základ, dobu spracúvania údajov, názov a adresu spracovateľa údajov a jeho činnosti súvisiace so spracovaním údajov. Ak boli osobné údaje Dotknutej Osoby postúpené, Dotknut Osoba dostane na požiadanie od Poskytovateľa Služby informácie o právnom základe a príjemcovi prenosu údajov.

Poskytovateľ služby musí tieto informácie poskytnúť Dotknutej Osobe do 30 dní od prijatia žiadosti.

 

Popis práv dotknutých osôb súvisiacich so správou údajov:

 • Dotknutá Osoba môže požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú, ich opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania.
 • Dotknutá Osoba môže namietať proti spracúvaniu takýchto osobných údajov.
 • Dotknutá Osoba má právo na prenosnosť údajov a kedykoľvek svoj súhlas odvolať.

 

Poskytovateľ Služby môže odmietnuť poskytnutie údajov v prípadoch vymedzených zákonom. V prípade odmietnutia poskytnutia informácie Poskytovateľ Služby písomne ​​informuje Dotknutú Osobu o ustanoveniach právneho miesta odmietnutia poskytnutia informácií.

 

8.2. Poskytovateľ služby vymaže osobné údaje, ak

 1. manipulácia s ním je nezákonná,
 2. Dotknutá osoba požaduje vymazanie osobných údajov s výnimkou v súlade s bodom 7.2.1.
 3. Údaj je neúplný alebo nesprávny, a tento stav nie je možné právne napraviť - ak vymazanie nevylučuje zákon
 4. Ùčel správy údajov skončil alebo uplynula zákonná lehota na uchovávanie údajov,
 5. Vymazanie údajov bol nariadený sudom alebo políciou.

 

8.3. V prípade sťažnosti súvisiacej so správou údajov poskytovateľa služieb sa Dotknutá Osoba môže obrátiť na Národný úrad pre ochranu údajov a slobodu informácií (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság - http://naih.hu, poštová adresa: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) alebo, na základe spotrebiteľskej zmluvy k príslušnému súdu podľa adresy Dotknutej Osoby.

 

Vysvetlenie pojmov:

 

Dotknutá osoba, používateľ:

Akákoľvek konkrétna, priamo alebo nepriamo identifikovateľná osoba na základe osobných údajov.

 

Osobné údaje:

Údaje, ktoré možno spájať s dotknutou osobou – konkrétne meno a priezvisko dotknutej osoby, identifikačné označenie a jedna alebo viacero fyzických, fyziologických, duševných, ekonomických, kultúrnych alebo sociálnych charakteristík dotknutej osoby – ako aj záver o údajoch dotknutej osoby, ktorý možno čerpať z údajov.

 

Príspevok:

Dobrovoľné a rozhodujúce vyhlásenie vôle dotknutej osoby, ktoré je založené na adekvátnych informáciách a ktorým dáva svoj jednoznačný súhlas so spracovaním svojich osobných údajov - v plnom rozsahu alebo pokrývajúci určité operácie.

 

Príťažlivosť:

Vyjadrenie dotknutej osoby, ktorým namieta spracúvanie svojich osobných údajov a žiada ukončenie spracúvania a vymazanie spracúvaných údajov.

 

Prevádzkovateľ údajov:

Fyzická alebo právnická osoba, alebo organizácia bez právnej subjektivity, ktorá samostatne alebo spolu s inými určuje účel správy údajov, prijíma a vykonáva rozhodnutia týkajúce sa správy údajov (vrátane použitého nástroja), alebo ich dáva realizovať u spracovateľa údajov; v zmysle týchto predpisov sa Poskytovateľ Služieb považuje za prevádzkovateľa údajov.

 

Spracovanie údajov:

Bez ohľadu na použitý postup, akákoľvek operácia vykonaná s údajmi alebo súborom operácií, vrátane konkrétne zhromažďovania, zaznamenávania, organizácie, ukladania, zmeny, používania, dotazovania, prenosu, zverejnenia, koordinácie alebo spojenia, uzamknutia, vymazania a zničenie údajov, ako aj zabránenie ich ďalšiemu použitiu, vyhotovenie fotografií, zvukových alebo obrazových záznamov a zaznamenanie fyzických vlastností vhodných na identifikáciu osoby.

 

Prenos dát:

Sprístupnenie údajov konkrétnym tretím stranám.

 

Zverejnenie:

Sprístupnenie údajov verejnosti.

 

Vymazanie údajov:

Zmeniť údaje na nerozoznanie takým spôsobom, že ich obnovenie už nie je možné.

 

Zámok dát:

Poskytnutie údajov identifikačným znakom za účelom obmedzenia ich ďalšieho spracovania natrvalo alebo na dobu určitú.

 

Zničenie údajov:

Úplné fyzické zničenie dátového nosiča obsahujúceho dáta.

 

Spracovanie dát:

Vykonávanie technických úloh súvisiacich s operáciami správy údajov bez ohľadu na metódu a nástroj použitý na vykonávanie operácií, ako aj na miesto aplikácie, za predpokladu, že sa technická úloha vykonáva na údajoch.

 

Spracovateľ údajov:

Fyzická alebo právnická osoba, prípadne organizácia bez právnej subjektivity, ktorá spracúva údaje na základe zmluvy - vrátane zmluvy uzavretej podľa ustanovení zákona.

 

Množina údajov:

Súhrn údajov spravovaných v jednom registri.

 

Tretia osoba:

Fyzická alebo právnická osoba, alebo organizácia bez právnej subjektivity, ktorá nie je totožná s dotknutou osobou, správcom údajov alebo spracovateľom údajov.

 

 1. Zmeny týchto zásad ochrany osobných údajov:

Tieto zásady ochrany osobných údajov sa môžu kedykoľvek zmeniť, doplniť alebo aktualizovať bez predchádzajúceho upozornenia. Zmeny a upresnenia nadobúdajú účinnosť ihneď po ich zverejnení na webovej stránke.

Posledná úprava: 14.09.2023